Jak wybrać odpowiedni analizator biochemiczny

Analizatory biochemiczne, znane również jako analizatory chemii klinicznej, służą do pomiaru metabolitów w próbkach biologicznych, takich jak krew lub mocz.Badanie tych płynów pozwala na zdiagnozowanie wielu chorób.Przykładem zastosowania takiego analizatora jest pomiar kreatyniny w moczu w celu oceny zdolności filtracyjnej nerek.
Przy wyborze analizatora biochemicznego należy wziąć pod uwagę, czy wymagana jest automatyzacja testu, specyficzność odczynników oraz poziom dokładności pomiaru.Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę objętość detekcji (maksymalną liczbę próbek analizowanych jednocześnie).

Jaką technikę pomiarową stosuje analizator biochemiczny?

Istnieje kilka analitycznych metod pomiarowych.Można je podzielić na dwie kategorie:

Technika optyczna:
Kolorymetria: Jest to najczęściej stosowana metoda.Zmieszaj próbkę z odpowiednim odczynnikiem, aby wywołać reakcję barwną.Stężenie analitu determinuje intensywność uzyskanego koloru.
Fotometria: źródło światła jest rzucane na próbkę o odpowiedniej długości fali, natomiast fotodetektor umieszczony po drugiej stronie próbki mierzy ilość absorpcji światła.Jest to bezpośrednio związane ze stężeniem analitu w próbce.Oto kilka zasad: absorbancja (zdolność ośrodka do pochłaniania światła), zmętnienie (które mierzy zmętnienie wytwarzane przez substancję zawieszoną w ciekłym ośrodku), fluorescencja (ilość światła pochłaniana przez substancję przy jednej długości fali i emitowana przy innej ).

Techniki elektrochemiczne:
Potencjometria bezpośrednia: elektrody jonoselektywne (ISE) są szeroko stosowane, głównie do oznaczania ilości jonów w próbkach.Metoda została opracowana do oznaczania jonów sodu, potasu, chlorku i litu.Elektroda jonoselektywna to czujnik zdolny do określania stężenia jonów w roztworze poprzez pomiar prądu przepływającego przez membranę jonoselektywną.
Potencjometria pośrednia: ta metoda wykorzystuje również elektrodę jonoselektywną.Pozwala na dużą liczbę testów i jest najczęściej używany w scentralizowanych laboratoriach.W przeciwieństwie do potencjometrii bezpośredniej wymaga wstępnego rozcieńczenia, wyrażonego w molarności, w celu wyrażenia wyników.
Analizatory biochemiczne mogą zapewnić kilka zasad pomiaru.

Jakie opcje są dostępne dla analizatorów biochemicznych?

Niektóre modele oferują szerszy zakres typów analizy niż konwencjonalne analizatory.Mogą być stosowane w dziedzinach wiedzy specjalistycznej, takich jak immunologia, endokrynologia, toksykologia i onkologia.Na rynku dostępne są modele umożliwiające do 100 rodzajów analiz.Aby zoptymalizować przepływ pracy, istnieją również systemy do jednoczesnego przetwarzania próbek chemii klinicznej i testów immunologicznych.W ten sposób nie ma potrzeby przetwarzania próbek między różnymi modułami.

wiadomości2


Czas publikacji: czerwiec-02-2022
: